​İklim Forumu’na Katılım Çağrısı - Birinci Duyuru

İklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının yüzde sekseninden sorumlu olan G20 ülkelerini yöneten hükümetler, ekonomik büyüme uğruna iklim değişikliğinin bir numaralı sorumlusu olan fosil yakıtların, yani kömür ve petrol ve doğal gazın daha da fazla tüketilmesine neden olan, doğayı ve yaşam alanlarımızı tahrip eden, herkese ait olan müştereklere el koyan yatırımlara hız veriyor.

Bunların sonucu olan iklim değişikliği nedeniyle Pasifik’teki ada ülkeleri sular altında kalıyor, Asya’dan Amerika’ya kadar pek çok ülke tayfunlar ve kasırgalar tarafından vuruluyor, sıcak dalgaları ve kuraklık Türkiye gibi Akdeniz ülkeleriyle Afrika başta olmak üzere dünyayı kasıp kavuruyor. Bu sonuçlar da halkın ve tüm canlıların yaşam hakkını tehdit ediyor. Susuzluk ve gıdaya erişimle ilgili sorunlar, açlık ve yoksulluk, artan hastalıklar ve iklim göçleri, bu büyük krizin sonuçları arasında.

İşte bu G20’nin “liderleri” 15-16 Kasım 2015’de, Türkiye’nin başkanlığında Antalya’da toplanıyorlar.

Onlar, bütün bu ağır krizleri görmezden gelecekler. Bize, halklara sormadan, bizim geleceğimize dair, kendi çıkarları doğrultusunda kararlar alacaklar. Kalkınma politikaları adına sınırlı bir dünyada sınırsız ekonomik büyümeyi hedeflemeye devam edecekler. Yoksulların, işçilerin, çiftçilerin, kadınların, çocukların, gençlerin, LGBTİ’lerin, Pasifik adalarında yaşayanların, yerli halkların, göçmenlerin ve toplumun en kırılgan kesimlerinin hayatlarını yok sayacaklar.

Eğer biz dur demezsek, eşitsizlik üzerine kurdukları sistem doğayı, insan emeğini, canlıları, havayı, suyu, toprağı sömürüp yok etmeye devam edecek.

İklim değişikliğine neden olan sistemin ürünü olan bütün diğer sorunlar; kentlerdeki fosil yakıt bağımlısı, tüketime odaklanmış yaşam biçimi, yıkıcı “mega projeler”, kentsel dönüşümler, birbiri ardına dikilen dev binalar, trafikte geçirdiğimiz saatler, soluduğumuz kirli hava, güvencesiz işler ve iş cinayetleri, hayatımızı sürdürmemize yetmeyen düşük ücretler, işyerlerinde mobbing, cinsiyet eşitsizlikleri, ayrımcılıklar hayatımızı kâbusa çeviriyor.

Kırsal bölgelerde derelerimizi kurutan HES’ler, suyumuzu ve toprağımızı zehirleyen madenler, havamızı zehirleyen termik santraller, kimyasal zehirlerle dolu kötü tarım ve hayvancılık uygulamaları, yok edilen tarım arazileri, tarlada kalan ürünler, iklim değişikliğine bağlı zamansız yağışlar, dolular, seller, hortumlar, ormanların, sulak alanların, canlı türlerin ortadan kalkması, dünyayı üzerinde yaşamanın giderek zorlaştığı bir gezegen haline getiriyor.

Oysa içine binip kaçabileceğimiz, yaşamımızı yeniden kurma imkânı sağlayacak bir Nuh’un gemisi yok. Kurtuluşu sadece bizler, hep birlikte mücadele ederek, yeni bir sistem inşa ederek başarabiliriz.

Bunun için şimdi sıra bizde!

Geleceği, yüksek güvenlikli bir salonda, halklardan korkarak toplanan 20 kişinin sözüyle değil, kendi irademizle kuracağız. Biz kadınlar, gençler, çocuklar, LGBTi’ler, meslek grupları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, sosyal ve siyasi hareketler, sanatçılar, basın emekçileri, akademisyenler, aktivistler, çevre direnişçileri, hep birlikte 12-13 Kasım 2015’de Boğaziçi Üniversitesi’nde yapacağımız İklim Forumu’nda iklim değişikliğinin yaşam alanlarımıza, geleceğimize, bizlere olan etkisini; iklim değişikliğinin neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunları, çözümleri ve yaşam hakkımızı hep birlikte tartışacağız ve ortak taleplerimizi oluşturacağız.

İklim Forumu’ndan yükselen sesi G20’ye duyurmak için, biz canlıların ve bu gezegende bizden sonra nesiller boyu devam edecek hayatın adil yaşam hakkını savunmak için 14 Kasım 2015’de yapacağımız büyük iklim yürüyüşü için de sokaklarda olacağız.

Gelin siz de aramıza katılın.

İklim Forumu’nda toplantı düzenleyin, geleceğimizi birlikte tartışalım, ortak taleplerimizi birlikte oluşturalım. G20’den büyük olduğumuzu, sözlerimizi, geleceği istediğimizi gelin birlikte haykıralım.

İklim Forumu nerede yapılacak?

12-13 Kasım tarihlerinden İstanbul’da düzenlenecek olan İklim Forumu, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde, biri büyük, diğerleri küçük beş salonda eşzamanlı olarak yapılacaktır. Forumda, yurtdışından konuşmacıların katıldığı oturumların olduğu salonlarda simultane çeviri sağlanacaktır.

İklim Forumu nasıl yapılacak?

İklim Forumu’nu dünya sosyal forum hareketlerinin ilkeleriyle düzenliyoruz. Buna göre katılımcı gruplar, kurumlar, örgütler ve girişimler aşağıda çizilen çerçeve dahilinde tek başına ya da başka grup ve kurumlarla ortaklaşa oturumlar düzenleyecekler. İklim İçin, herkese açık bir sekreterya çalışmasıyla forumun organizasyonunu yapacak, gelen oturum önerilerini değerlendirecek, gerekirse yakın önerileri birleştirmek için ortaklıklar teklif edecek ve gerekli organizasyon desteğini verecektir.

İklim Forumu’nda iki gün boyunca kırka yakın oturum yapılması, yüzden fazla konuşmacının bu forumlarda konuşması ve katılımcıların aktif katılımıyla zengin ve dinamik bir tartışma ortamı yaratılması amaçlanıyor. Ayrıca aktivizm atölyeleri, sanat etkinlikleri, stantlar ve diğer sosyal aktivitelerle iklim hareketinin ve aktivistlerin buluşması, tanışması ve hareketi birlikte büyütmesi hedefleniyor.

Oturum düzenlemek için nasıl başvurabilirsiniz?

Aşağıdaki ana başlıklardan birisinde toplantı düzenlemek için 1 Eylül 2015 tarihine kadar ekteki katılım formunu doldurup, info@iklimicin.org adresine mail atabilir veya iklimicin.org web sitesinde bulabileceğiniz online toplantı katılım formunu doldurabilirsiniz.

İklim Forumu’nda hangi temalarda/konularda oturum düzenleyebilirsiniz?

Aşağıdaki başlıklar, İklim Forumu’nda düzenlenecek oturumlar için bir çerçeve çizmeyi, örnek tema ve konular hakkında fikir vermeyi amaçlamaktadır. Ancak önerileriniz bu listeyle sınırlı olmak zorunda değildir. Oturum önerilerinizde bu konu ve temalar arasında geçişler, ortaklıklar veya değişiklikler yapabilir, genel çerçeveye uymak kaydıyla, burada anılan konular dışında da önerilerde bulunabilirsiniz. Oturum sahipleri konuları istedikleri gibi formüle edecekler ve konuşmacı önerilerini kendileri belirleyeceklerdir.

İklim Forumu’nun çerçevesi, temalar, örnek konular

1- İKLİM ADALETİ

İklim değişikliğinden önce ve en fazla zarar gören toplumsal kesimler

Yerel ekoloji hareketleri ve iklim değişikliği

Hukuk mücadeleleri, çevre ve iklim davaları

Kömüre ve termik santrallara karşı mücadeleler

Büyük barajlara ve HES’lere karşı mücadeleler

Topraklara el koyma (land-grabbing), hafriyatçılık (extractivism) ve doğa talanı

Yerel ekoloji ve iklim hareketlerinin uluslararası işbirliği ve küresel direniş

Nesillerarası adalet ve gelecek kuşakların hakları

İklim değişikliği, en az gelişmiş ülkeler ve küresel adalet

Yoksullukla mücadelede iklim hareketlerinin rolü

Gençlik mücadeleleri ve aktivizm

Çocukların iklim değişikliğine cevabı

2- TOPLUMSAL CİNSİYET

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumsal kesim olarak kadınlar

Kadın hareketlerinin ve ekoloji mücadelelerinin buluşması

Toplumsal cinsiyet alanında uluslararası işbirliği ve küresel iklim hareketi

LGBTİQ hareketi ve iklim değişikliği mücadelesi

Doğa üzerinde tahakküm ve erkek egemen sistem

3- EMEK MÜCADELESİ

Neoliberal kuralsızlaştırma, özelleştirme ve güvencesiz çalışma ile iklim değişikliği ve ekolojik kriz arasındaki bağlantılar

Fosil yakıt endüstrisi, kömür-petrol madenleri ve iş güvenliği

İklim dostu-yeşil işler ve istihdam

Yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler ve emek hareketi

4- İKLİM BİLİMİ

İklim değişikliğinin yeni kanıtları

İklim bilimini herkes için anlaşılır kılmak

İklim bilimi alanında neler oluyor, nasıl takip edebiliriz?

İklim değişikliğinin etkileri, modellemeler ve gelecek tahminleri

Bilim iklim değişikliğiyle mücadele için neler öneriyor?

Bilim insanlarının insan olarak dramı

İklim inkarcıları ne iddia ediyor, nasıl cevap verebiliriz?

5- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ

İklim değişikliği ve su kaynaklarına adil erişim

Gıda üretimi, tarım ve hayvancılık iklim değişikliğini nasıl etkiliyor?

Gıda üretimi, tarım ve hayvancılık iklim değişikliğinden nasıl etkileniyor?

Denizler, balıkçılık ve iklim değişikliği

İklim değişikliğinin halk sağlığına etkileri

İklim değişikliğinden kaynaklanan hastalıklar, salgınlar

Sağlık alanında iklim değişikliğiyle mücadele için neler yapılabilir?

Savaş, militarizm ve iklim değişikliği

İklim mültecileri ve göçmenlerin sorunları

Kentlerin iklim değişikliğine etkileri

İklim dostu kentler ve yerel yönetimler

6- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKOLOJİK ETKİLERİ, İKLİM FELAKETLERİ VE UYUM POLİTİKALARI

Türlerin yokolması, biyoçeşitlilik ve büyük yokoluş

İklim değişikliği ve hassas ekosistemler

Seller, fırtınalar, tayfunlar, diğer meteorolojik felaketler ve iklim değişikliği

Kuraklık, su kıtlığı ve toprak üzerinde iklim değişikliği etkileri

Ormanlar ve iklim değişikliği

Sıcak dalgaları ve mevsimlerin kayması

İklim değişikliğine uyum için nasıl su politikaları izlenmeli?

Permakültür, agroekoloji ve organik tarım

Topluluk destekli tarım

Kırsala dönüş hareketi

Toprağın daha fazla karbon tutması için bütüncül yönetim ve onarıcı tarım

7- İKLİM VE ENERJİ POLİTİKALARI

Fosil yakıt bağımlılığı

Kömür, petrol ve doğal gaz şirketleri enerji politikalarını nasıl esir alıyor?

Fosil yakıt teşvikleri

Konvansiyonel olmayan fosil yakıtlar: Katran kumları, kutuplarda ve okyanuslarda yeni petrol yatakları ve kaya gazı-petrolü

Yanlış çözümler: Nükleer enerji, karbon tutma ve depolama, temiz kömür ve geçiş yakıtı söylemleri

Fosil yakıtları terk etmek (fossil fuel phase-out) ve kömürü-petrolü-doğal gazı toprakta bırakmak (keep it in the ground)

Yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler

Yüzde yüz yenilenebilir enerji

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu

Kimin için enerji, ne için enerji?

Yerel, kolektif, topluluk temelli, ademimerkezi enerji üretimi

8- İKLİM DOSTU YENİ EKONOMİ

G20 ülkelerinin iklim değişikliğindeki rolü

G20 zirvesine iklim hareketlerinden cevaplar

İklim değişikliğinin küresel ve ulusal ekonomilere etkileri

İklim değişikliği ve ekonomik modeller

İklim değişikliği ve sosyal adalet

Ticaret, küresel ticaret ve iklim değişikliği

TTİP ve TTP, gizli ticaret anlaşmaları ve iklim değişikliği

Artan et tüketiminin iklim değişikliğine etkisi ve iklim dostu beslenme

İklim değişikliğiyle mücadelede önce azaltım mı, uyum mu, yoksa birlikte mi?

İklim dostu yeni teknolojiler

Düşük karbonlu ekonomiler

Emisyon ticareti iklimi mi kurtarıyor, şirketleri mi?

Büyüme ve kalkınmanın sorgulanması, büyümeme, küçülme

Küçük ve yerel olana dayalı bir ekonomiyi mümkün kılmak

İklim dostu, sürdürülebilir bir ekonomik sistem nasıl kurulabilir?

Çözüm kentlerde mi, kırsalda mı?

Yatırımların fosil yakıtlardan çekilmesi (divestment) hareketi

9- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELENİN FELSEFİ, AHLAKİ VE İNANÇ BOYUTLARI

Doğa-insan ilişkisi

İklim etiği ve sorumluluk

Doğa hakları ve ekolojik adalet

Hayvan hakları, vejateryen-vegan hareketlerinin iklim değişikliğine cevabı

Dinler ve inanç sistemleri iklim değişikliğine nasıl cevap verebilir?

Dinsel hareketler, cemaatler ve iklim hareketi

10- BUGÜNÜN VE GELECEĞİN İKLİM HAREKETİNİ KURMAK

İklim hareketleri arasında işbirliği, birlik ve dayanışma

Siyaset ve iklim değişikliği

Uluslararası iklim politikaları, UNFCCC-COP zirveleri ve iklim hareketi

Şirketlerin iklim müzakerelerine müdahalesi nasıl önlenebilir?

Yerel-Küresel, Kuzey-Güney, Doğu-Batı

Alternatifi inşa etmek

Gezi direnişinden neler öğrendik?

Bir müşterek olarak atmosfer ve müştereklerimizi geri almak

Demokrasi mücadelesi, ekoloji mücadelesi ve iklim hareketi

Yerelden küresele iklim hareketlerinin sorunları

Devrim mi, reform mu?

İklim değişikliğinin iletişimi

İklim mücadelesinde sanat, performans ve aktivizm

İklimin filmi, iklimin müziği, iklimin resmi

İklim değişikliği mücadelesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları

Medya ve iklim değişikliği

Açık kürsü

Ek-2: İklim Forumu Oturum Önerisi Başvuru Formu

G20 ülkeleri, şimdiye kadar sebep oldukları sosyal, ekonomik ve ekolojik krizlere bir yenisini daha eklediler: İklim krizi. Bizler de hep birlikte mücadele ettiğimiz alanlara bir yenisini ekliyoruz; gezegende adil yaşama hakkımızı ve iklim adaleti arayışımızı. Türkiye’nin başkanlığında yapılacak G20 zirvesi öncesinde 14 Kasım’da büyük iklim yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Yürüyüşte hep birlikte G20’den ortak taleplerimizi dile getireceğiz. Ortak taleplerimizi, sosyal forum gibi özgürce bir ortamda tartışarak, birlikte hazırlamak için 12-13 Kasım 2015’de Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz İklim Forumu kapsamında yer alması için önereceğiniz toplantı ve oturumlarla ilgili lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Kurum / Grup / STK’nın Adı

İletişim Kişisi (ad- soyad, email ve telefon bilgileri)

Önerilen Toplantının Başlığı

İçerik Özeti*

Konuşmacı İsimleri**

Teknik Detaylar ***

Kaç kişilik salon ihtiyacınız olacaktır?

Simultane tercüme kullanacak mısınız? (lütfen evet veya hayır yazınız)

Diğer teknik ihtiyaçlar

* İçerik özeti en fazla 100 kelimeden oluşmalıdır.

**Konuşmacı isimleri en geç 2 Ekim tarihine kadar bildirilmelidir.

*** Teknik detaylar hakkında 2 Ekim’e kadar bilgi paylaşılmaması durumunda, uygun salonlar organizasyon ekibi tarafından belirlenecektir. Forum kapsamında salon ve tercüme hizmetleri sağlanacaktır. Konuşmacıların ulaşım- konaklama masrafları İklim İçin sekreteryası tarafından karşılanmamaktadır.

Başvurularınızı 1 Eylül 2015 tarihine kadar info@iklimicin.org adresine göndermenizi önemle rica ederiz.

Konuşmacı ismi ve teknik detaylar için son tarih 2 Ekim 2015’dir.

Yorum yaz...